𝚅ợ 𝟸𝟾 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋ị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú 𝚟ì 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒: 𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ộ𝚒 𝚟ã 𝚕𝚢 𝚑ô𝚗 để 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚟í𝚞

Mình đọc báo thì thấy Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế (thuộc WHO) cho biết: 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú ở Việt Nam những năm gần đây đang tăng nhanh. Hồi 2018, số người bị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú là hơn 15.000 ca…
Đọc thêm...