𝚃𝚒ê𝚖 ”𝚝𝚛𝚒ệ𝚝 𝚜ả𝚗” 𝚢ê𝚞 𝚛â𝚞 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚡â𝚖 𝚑ạ𝚒 𝚝𝚛ẻ 𝚎𝚖: 𝙺ẻ 𝚍â𝚖 ô 𝚜ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 đố𝚒 𝚖ặ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞…

𝙼ớ𝚒 đâ𝚢, Đạ𝚒 𝚋𝚒ể𝚞 𝚀𝚞ố𝚌 𝚑ộ𝚒 đề 𝚗𝚐𝚑ị 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚌á𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗, 𝚝𝚒ê𝚖 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 để 𝚝𝚛𝚒ệ𝚝 𝚝𝚒ê𝚞 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚡â𝚖 𝚑ạ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ, 𝚝𝚛ẻ 𝚎𝚖 𝙱ở𝚒 𝚕ẽ, 𝚝𝚑𝚎𝚘 Đạ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚝ổ 𝚐𝚒ú𝚙 𝚟𝚒ệ𝚌, Ủ𝚢 𝚟𝚒ê𝚗…
Đọc thêm...