𝙻ờ𝚒 𝚌ầ𝚞 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ𝚊 ‘𝚝â𝚖 𝚌𝚑ấ𝚗’ 𝚝ừ 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 Ấ𝚗 Độ: 𝟸 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚗ữ𝚊 𝚖ớ𝚒 𝚕à…

𝙶ầ𝚗 𝟷 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚚𝚞𝚊, Ấ𝚗 Độ đề𝚞 𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚑ơ𝚗 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 𝚌𝚊 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚖ớ𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚟à 𝚌𝚑𝚘 đế𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚜ố 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ế𝚝 đã 𝚕ê𝚗 đế𝚗 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 𝚗𝚐ườ𝚒. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞ố𝚌 𝚝ế, 𝚌𝚘𝚗 𝚜ố 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚝ế…
Đọc thêm...

𝚃𝚑ả𝚖 𝚌ả𝚗𝚑 Ấ𝚗 Độ, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚋ị 𝚌𝚘𝚗 𝚛𝚞ộ𝚝 𝚟ứ𝚝 𝚛𝚊 đườ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚜ợ 𝚋ị 𝚕â𝚢: 𝚀𝚞𝚊 đờ𝚒 đ𝚊𝚞 đớ𝚗

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊, 𝚝𝚑ả𝚖 𝚑ọ𝚊 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 ở Ấ𝚗 Độ 𝚍ườ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚔ị𝚌𝚑 𝚋ả𝚗 𝚝ồ𝚒 𝚝ệ 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚖à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚘 𝚜ợ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đạ𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚗à𝚢. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó đủ 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗 𝚑à𝚗𝚑 đủ 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖,…
Đọc thêm...